wok wok wok wok wok wok
Informacja dla osoób głuchych i słąbowidzących

strona wrzesińskiego ośrodka kultury

wośp

wośp

Ogłoszenia

 

Wrzesiński Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 21

62-300 Września

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 214.000 euro

 

Zakup wyposażenia technicznego dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury

część 1 – system nagłośnieniowy

część 2 – konsoleta foniczna
część 3 – konsoleta oświetleniowa

część 4 – projektor-obiektyw-ekran

 

 

Termin wykonania umowy: do 18 września 2020 roku.

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zawiera plik zip poniżej treści ogłoszenia.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni, ul. Batorego 8, sekretariat – I piętro do dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 12:45.

 

Otwarcie ofert nastąpi 15 lipca 2020 roku w siedzibie Zamawiającego:
salka kółka plastycznego (I piętro) o godz. 13:00

 

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60 %

Gwarancja40%

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznychpod numerem 558180-N-2020 w dniu 03.07.2020 r.

plik PDF

 

SIWZ - zakup sprzętu scenicznego  plik  ZIP do pobrania


Zał nr 2 - projekt umowy  plik PDF

Modyfikacja SIWZ plik PDF

Zał 1.1 - oferowany system nagłośnioniowy - modyfikacja 2 plik do pobrania

Zał I - OPZ - system nagłośnioniowy - modyfikacja2  plik PDF


Odpowiedź na pytanie, modyfikacja SIWZ 2 plik PDF


Informacja z otwarcia ofert plik PDF

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 postępowania plik PDF----------------------------------------------------------------------------
 

Koordynator ds. dostępności we Wrzesińskim Ośrodku Kultury

 

p. Sebastian Ignaszak tel. 609-035-203

 

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury z dnia 15.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI we Wrzesińskim Ośrodku Kultury

 

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 

1. wykonanie przeglądu i określenie minimalnych wymagań obiektu w celu zapewnienia ich dostępności,

2. identyfikacji osób ze szczególnymi potrzebami,

3. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wrzesiński Ośrodek Kultury,

4. koordynacja planu działania mającego na celu poprawę zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 

----------------------------------------------------------------------------
 

Klauzula dostępności
plik PDF
 

 

Zapraszamy do WOK

  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
zobacz wszystkie

Rezerwacje

System rezerwacji biltów

Polecane serwisy

Historia Festiwalu

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni

WOK na Facebook`u

bip

MKiDN

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym, niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Projekt i realizacja: www.HEDRYCH.pl